Links

தலைவா!!!

என் வாழ்வில் தலைவருடன் சில மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் !!!!

மூன்றாம் உலகம்

பலர் வாழ்வில் தவற விட்ட, தவிக்க விட்ட ஒரு உலகம்.... எனது இரண்டாவது சிறுகதை!!!

Exams, Sleep and Many more.....

A small journey into the unavoidable world of exams and evaluations.....

பயணம் - பகுதி 1

சில பயணங்கள் நம் வாழ்க்கை பயணத்தை முடிவு செய்யும் .... தமிழில் சிறுகதை புனைய நான் மேற்கொண்ட முதல் முயற்சி !!!

WHAT IS GOD!!!

For people who are searching who and where is God, this question might give some answers.....

POSTIVE, NEGATIVE, and NEUTRAL

Is the essence of our lives woven among these three factors? in continuation to post on IS IT A SIN TO BE BAD ?.....

IS IT A SIN TO BE BAD ?

Is doing bad things in life a part of our configuration or is it necessary to have bad things in life .....

IPL - A RAT RACE ?

Is IPL worth the hype it claims being the most competetive tournament or its just a RAT Race .....

சென்னையில் ஒரு விடுமுறைக்காலம்

Dedicated to all Engineers from Chennai who are breaking their heads out in an MNC in Bangalore...

Friday, April 29, 2011

Positive Negative nd Neutral

Just by looking at the topic don’t think this is a topic on electrical engineering, but this is something that the total essence of our life is built upon. Consider the course u did in your graduation or school almost ninety percent of them would have come across such a concept.
If you are electrical or electronics major u would have read about this topic, if you are a commerce student in accounts we credit in one account and debit it in another. In mathematics and computers when we open a bracket we need to put a closing bracket, in economics you have supply and demand… and so on.
Have you ever wondered why there is such a common phenomenon, if you had read my last post on Humans making mistakes and how the imbalance between good and evil is balanced, this post will try to highlight some points which I promised that I will address in the forthcoming posts.
Life is all about Positive, Negative and Neutral. Have you ever felt that when you succeed in something in your life say your girlfriend accepts your proposal, u get some good marks in the exam, or when u move ahead clearing the rounds of a job interview or playing a great innings in a cricket match, that there is something positive around you. In life some people call this confidence, energetic, spark…etc in cricket we call it the form of a batsmen or bowler.
But its all about the energy around you, when a person does something good, his inner conscience feels happy and satisfied about it, this creates a high positive energy around him. This positive energy makes him feel even better, and he goes on succeeding in his life. Let’s take an example say a Batsmen like Sachin who has loads of experience and success in his life has a high amount of positive energy running around him. His training sessions his practices will make him feel better and enhance his positive energy, the same batsman plays fluently in the match until when he reaches his nineties. When he reaches his nineties there`s a fear of losing his wicket, which brings in a negative field around him which makes him desperate and he take ages to complete his century.
As per the above example some people might have a doubt that batsmen like Sachin, Richards, Gavaskar who had loads of success in life should be playing till now. The same energy concept applies here as a person grows old his energy level in body decreases so whatever success he had in his life his energy level should be high to compete.
The reason why we say this is an essence in life is because, when we do a mistake due to some negative field around you, even though you might not show your disappointment, in you inner conscience it will create a negative field. For example when a person commits a crime though he might look cool outside his inner conscience will prick him and make his feel that he has done something wrong and that will create the negative field and hence the problems.
To put in simple words the negative energy around you accounts to your Sin, and the positive energy around you accounts to your good deed. In various religious myths it’s believed that every each and every sin that a human makes is recorded and based on that his judgment day verdict is passed. Do you believe that is it possible for any supernatural power to track each and every activity of every human and animal in this whole world for every damn second? Even if that supernatural power is god he needs to Super-Duper to the highest order to maintain such a database and finally come up with a raw score of each and every sin and virtue.
I personally believe that all complicated problems or in other words most of the problems have simple solutions. Life is not so complicated with super natural powers and religious myths, its all about this simple concept of +ve, –ve and neutral. You do a good thing positive energy flows around you an good things happen, you do a bad thing or in religious terms “Sin”, negative energy flows around you and bad things happen. How many of you have seen people making mistakes end up eventually paying for those mistakes.
Like my previous post as you near the end of this post, many unanswered questions remain like
  1. Is this post encouraging atheism?
  2. If essence of life is so simple then what is god?
Answers in my next post. Hoping to hear your comments if any :)

Wednesday, April 27, 2011

IS IT A SIN TO BE BAD?

Like most of the blogs across the world which has only very few posts and updated once in a blue moon, this blog has also followed the same routine till today. Hope I break this tradition someday.

When do you last remember a person doing a mistake in front of your eyes? Well the answers can be last week, last month, yesterday or some would say right now reading this blog ;)

We`ll just think about it in the person who had done the mistake, is he really made for doing this mistake or he is just reacting according to the situation. We`ll it’s all about the point of view, of each and every person. What may look good to you may look like a mistake to someone.

So whatever you term it as mistake will not be a mistake to others, a guy jumping the signal is a mistake for the police, but for the guy reaching the office late and getting scolded by the manager will be a bigger crime, which he does not want to commit.

Coming to the topic “IS IT A SIN TO BE BAD?”, let`s assume that Rajinikanth has cast a spell across the world and all the bad activities are abolished. Osama Bin Laden has dissolved Al-Qaeda and all terrorists have joined Red Cross or Missionary. All Naxalite organisations have been turned as NGO`s. The Governments of Israel and Palestine, North and South Korea, India and Pakistan have all become thickest of friends. There is no murder, no theft, no rape, no bribe, no fraud; people are following the rules and there’s no instance of a crime at any point in the whole world (Woo!!! this really looks like a climax of a Rajinikanth Movie).

Just imagine the above mentioned situation what would happen if such a situation arises, frankly speaking such a situation can`t arise and even if it happens, it cannot sustain for long. For example in such situation where there is no crime, the no of deaths reduces resulting in a population explosion. This means that there will be demand for limited resources, and the fight begins. Consider the fights that are happening in and across countries. Right from the dispute between Karnataka and TamilNadu for Cauvery to the Fight in Iraq for oil. It’s all for the share of resources, a robber needs to acquire money from the rich, Terrorist need to acquire their share of land from the government and so on.

So being bad is a part of the human configuration, Life cannot survive if the situation is purely good or purely evil. Life is a balance where we have good things on one side and evil on the other, for life to survive both sides of the balance needs to add some weights.

That’s the reason we have day and nights, summer and winter, joy and sorrow, roses with thorns. As Indians and Chinese give birth to more and more babies ;)), we have terrorists blowing down airplanes and deadly diseases taking lives. To maintain this balance kings and rulers had something called “LAW”. This law is the needle of the balance.

Hence next time when we see someone doing a mistake remember the words of Bhagavadh Gita “What has happened has happened for the Good what is happening is Happening for the Good and what will happen in the future will also happen for the good”

More than a Sin it`s a CRIME to be BAD.

As you reach the end of this blog, there are many questions unanswered like what if someone who makes a mistake and is not caught by law. How his imbalance in nature is balanced. Answers in my next post

Thanks for reading this lonnnnnnnng post. Happy to hear comments if any :D

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More